روستای من

توانمندی های

محصولات زراعی


محصولات باغی


دامپروری / پرورش طیور / حشرات مفید


شیلات و آبزیان


منابع طبیعی


فرصتهای گردشگری


فرصتهای سرمایه گذاری


قابلیتها و توانمندیهای نیروی انسانی روستای ما


بیشتر بدانید